Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Lid 1: De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de koop- en verkoop, levering, plaatsing, be- en/of verwerking van de producten, die Harrie Montage Kunststof Kozijnen verkoopt, levert, plaatst, be- en/of verwerkt, een en ander in de ruimste zin des woord.
Lid 2: Op de tussen Harrie Montage Kunststof Kozijnen en koper gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door Harrie Montage Kunststof Kozijnen is bevestigd.

Artikel 2 Overeenkomst
Lid 1: De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of namens Harrie Montage Kunststof Kozijnen aan de koper aangeboden koopcontract. De achteraf aan de koper toe te sturen orderbevestiging geldt slechtst als een bevestiging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst.
Lid 2: Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers zijn niet bindend, tenzij en voor zover zij achteraf door Harrie Montage Kunststof Kozijnen schriftelijk zijn bevestigd.
 
Artikel 3 Prijs
Lid 1: De overeengekomen prijs is inclusief B.T.W., tenzij anders is overeengekomen.
Lid 2: De overeengekomen prijs kan, behoudens het bepaalde in lid 3 art. 5 door Harrie Montage Kunststof Kozijnen niet achteraf worden verhoogd, tenzij door toedoen van de klant levering wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden, en in die periode kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan.
Lid 3: Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld. De klant zal de juiste prijs accepteren indien in het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs niet meer is dan 10%. De overeenkomst wordt dan geacht te zijn gesloten voor de juiste prijs.
Lid 4: De betalingsregeling die tussen koper en verkoper in afgesloten in de offerte is bindend. Het eerste termijn moet betaald worden na levering/plaatsing.
 
Artikel 4 Leveradres
Lid 1: Onder leveradres wordt verstaan de woonplaats van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 2: Vervoer en opslag van de gekochte goederen is voor rekening en risico van Harrie Montage Kunststof Kozijnen.
 
Artikel 5 Montage
Lid 1: Montage van de gekochte goederen vindt indien zulks is overeengekomen.
Lid 2: Onder montage wordt verstaan; demontage oude kozijnen, montage nieuwe kozijnen, afkitten van de buitenzijde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 3: Harrie Montage Kunststof Kozijnen zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Gelet op de aard van de overeenkomst en de aard van de uit te voeren werkzaamheden, n.l. een ingrijpende verbouwing, is de klant bekend met de daarbij​ behorende risico’s en worden deze door de klant uitdrukkelijk geaccepteerd. Mocht bij de montage schade ontstaan welke het gevolg is van schuld van Harrie Montage Kunststof Kozijnen, dan zal deze schade vergoedt of gecompenseerd worden.
Lid 4: Onze monteurs zullen niet buiten werken als de temperatuur 6 graden of minder is. Ook zullen de monteurs niet buiten werkzaam zijn met heftige wind, regen of sneeuw.
Lid 5: Klant heeft niet het recht om geclaimde schade te compenseren met de koopprijs.
Lid 6: Zodra de plaatsing en afwerking compleet is, moet er door de klant van buiten met een afstand van 5 meter naar het resultaat gekeken worden, en van de binnenkant een afstand van 3 meter.
Lid 7: Klanten kunnen niet beweren dat kozijnen/deuren scheef staan omdat onze monteurs alles waterpas plaatsen. Veel oudere huizen staan een beetje scheef en klanten moeten realistisch zijn wanneer ze kijken naar de staat van hun huis. Alles wordt door de monteurs waterpas geplaatst zodat de kozijnen /deuren goed open en dicht kunnen.
Lid 8: Afwerking van de dagkant met stucwerk of gipsplaat vindt plaats indien dit is overeengekomen.
Lid 9: Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de klant hieraan zijn medewerking verlenen.
Lid 10: De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen als meerwerk aan de klant in rekening worden gebracht.
 
Overige levering en- plaatsings voorwaarden:
 • Verwijderen van de oude materialen en afvoeren excl. Eventuele asbest producten.
 • Stellen van kunststof en isolatieglas.
 • Glasdikten staan vermeld op de bijgevoegde tekeningen.
 • Genoemde bedragen zijn excl. Eventuele herstelwerkzaamheden aan metselwerk, stucwerk, tegelwerk en/of eventuele schade aan het behang.
 • Bij het uitslijpen van stalen kozijnen zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade ontstaan door deze werkzaamheden.
 • Bij begroting incl. Montage is er geen rekening gehouden met demontage en her montage van gordijn rails, rolluiken met geleiders, zonneschermen en screens.
 • Deze aanvullende werkzaamheden kunnen tegen meerprijs worden uitgevoerd.
 • Vloeren, parket, laminaat, hout, linoleum en andere soorten worden door ons afgedekt. Desondanks zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade.
 • Bij het transporteren van gevel-elementen en/of glas naar etages kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, veroorzaakt aan/bij trappenhallen, galerijen en/of buitengevels.
 • De bovengenoemde schade gevallen gelden voor kleine schades, voor grote schade gevallen is de firma verzekerd.
 • Harrie Montage zal zo goed als mogelijk advies geven over eventuele bouwvergunningsplichten, desondanks zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor het niet aanvragen van een vergunning.
 • Harrie Montage kan geen compensatie geven en/of aansprakelijkheid nemen voor uitloop van werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden.
 • Mondelinge toezeggingen over werkuitvoering wordt niet gezien als een overeenkomst
Offerte:

Mocht u binnen 2 weken na ontvangst van de offerte akkoord gaan, zullen er geen kosten gerekend worden voor het tekenen/opstellen van de offerte en het opmeten van de maten. Mocht u niet akkoord gaan met de offerte zullen er kosten van €180,- gerekend worden voor de uitgevoerde administratieve en praktijk werkzaamheden.

Betalingen:
30% na opdracht en 70 % te voldoen binnen 14 dagen na eindoplevering. Indien er na montage nog wat onvolkomenheden zijn (b.v. glasbreuk of leveren horren) bent u als klant gerechtigd om een bedrag van maximaal €200,- tijdelijk op de eindfactuur achter te houden. Wij nemen ons voor de onvolkomenheid binnen 14 werkdagen op te lossen. Wilt u zo vriendelijk zijn om bij uw betaling het rekening nr. te vermelden.
De bestelling zal geplaatst worden nadat de eerste betaling is voldaan.
 
Naam klant:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Datum:
Handtekening klant:
 
 
……………………………………………………

Maatwerk

Eigen montage

Deskudig advies

10 jaar garantie